foto5.jpg

 

 

Vznik mysliveckého spolku Slatina – Rybná se v současné podobě datuje k 1.březnu 1983, kdy bylo sloučeno do té doby samostatné MS Slatina nad Zdobnicí a MS Rybná nad Zdobnicí. MS Slatina - Rybná hospodaří v honitbě pronajaté od Honebního společenstva Slatina na výměře přesahující 2.300 ha v rámci 4 katastrálních území. Honitba je tvořena převážně ornou půdou, lučními porosty a nevelkými lesními celky. Ze zvěře, která se vyskytuje v naší honitbě, je možno zmínit zvěř srnčí, černou, mufloní, jelení, v poslední době okrajově i daňčí, zvěř zaječí, bažantí a koroptve.

Hlavní náplní myslivecké činnosti je chov zvěře, její ochrana a zlepšování životního prostředí. Naše myslivecké sdružení se snaží být prospěšné pro veřejnost a spoluobčany jako společenská organizace. Svědčí o tom pořádání Tradičního mysliveckého plesu, mysliveckého dne, pouťových oslav a donedávna Poslední leče v Rybné nad Zdobnicí. Do této oblasti patří také pořádání střeleckých závodů na asfaltové terče, z nichž je třeba jmenovat především „Tradiční veřejný závod“ (Memoriál Eduarda Diblíka), vždy 5.července, „Závod tříčlenných družstev“ a „Cenu kamaráda“ v podzimním období, které jsou známy daleko za hranicemi našeho okresu, o čemž svědčí velká účast střelců i diváků. Další naší činností, kterou je možno zmínit, je organizování „Kroužku mladých přátel myslivosti“. Tento kroužek se může pochlubit výraznými úspěchy v okresních a celostátních kolech soutěže o „Zlatou srnčí trofej“. Rozsahem své práce MS Slatina – Rybná dokazuje, že je platnou společenskou organizací nejen na úseku své hlavní činnosti, ale i ve veřejném životě obou obcí.

V současné době tvoří naši členskou základnu 30 členů a čtyři adepti jsou ve zkušební době.